باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


مهندس حسن ملاجان ، مربی ، کارشناس ارشد برق – الکترونیک ، عضو هیات علمی دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
پست الکترونیکی شخصی :
hm.mollajan@kbpj.ir
شروع فعالیت ایشان به عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان البرز از بهمن ماه 1397 می باشد.
رزومه آکادمیک

ارتباط مستقیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ساختمان اداری ، طبقه دوم ، معاونت پژوهشی


Programmed by

Sepehr Sattari