باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


برای عضویت در سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان لطفا وارد سامانه ستاد مرکزی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان به آدرس WWW.BPJ.IAU.IR شده و مراحل عضویت را در سامانه مذکور پیگیری نمایید . سامانه WWW.KBPJ.IR سامانه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان استان البرز بوده و جهت اطلاع رسانی مستقیم و به هنگام از طریق ارسال پیامک و دیگر امگانات موجود ، به اعضای محترم این باشگاه طراحی گردیده است . این سامانه امکان اطلاع رسانی و ارتباط با اعضای گروه های آموزشی متفاوت در مقاطع تحصیلی مختلف و در واحدهای دانشگاهی استان البرز ، بصورت مجزا و یا همزمان را دارا می باشد . برای استفاده از این امکانات و بهره مندی از آخرین اخبار و اطلاعات ، بخشنامه ها و آیین نامه ها ، لازم است متقاضیانی که از طریق سامانه WWW.BPJ.IAU.IR احراز هویت آنها صورت گرفته ، به عضویت باشگاه درآمده و برای آنها کد عضویت ارسال شده است ، پس از دریافت کد عضویت ، وارد سامانه WWW.KBPJ.IR شده و اطلاعات خود را در آنجا ثبت نمایند . متقاضیان ورود به سامانه اخیر ، علاوه بر ورود به سامانه از طریق آدرس اشاره شده ، می توانند از طریق لینک " باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان " در انتهای صفحه اصلی از سامانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به آدرس WWW.KIAU.AC.IR نیز وارد سامانه شده و اطلاعات خود را ثبت نمایند .ارتباط مستقیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ساختمان اداری ، طبقه دوم ، معاونت پژوهشی


Programmed by

Sepehr Sattari