باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج


آیین نامه ها

آئین نامه استعداد درخشان

آئین نامه تسهیلات باشگاه مصوب نشست 52 هیأت امناء باشگاه

جدول امتیاز دهی به فعالیت‌های علمی‌پژهشی و فرهنگی اعضای برتر94

روش اجرایی تشکیل و فعالیت کارگروه های تخصصی

شیوه نامه عضویت

فهرست نشریات نامعتبر

Journal_Impact_Factors_JCR_2011ارتباط مستقیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ساختمان اداری ، طبقه دوم ، معاونت پژوهشی


Programmed by

Sepehr Sattari